? BPM aerobic centar
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

INTERVALNI NA?IN VJE?BANJA - VI?A ENERGETSKA POTRO?NJA


Do nedavno se smatralo da se potko?no masno tkivo najbolje tro?i aerobnim treningom umjerenog intenziteta (klasi?an aerobni trening) ?to opovrgavaju nova znanstvena saznanja koja upu?uju na vrijednost i va?nost intervalnog treninga.

Intervalna metoda vje?banja podrazumijeva rad u kojem se izmjenjuju intervali vi?eg do visokog intenziteta optere?enja s periodima oporavka ni?eg do umjerenog intenziteta ?to omogu?uje dovo?enje vje?ba?a u zonu vi?eg radnog optere?enja. Iako se u trena?nom procesu sporta?a koristi ve? dugi niz godina, u grupnim fitness programima ova metoda postala je izuzetno popularna tek nedavno upravo zbog svoje u?inkovitosti i jednostavnosti.

Najpoznatiji nazivi takvih programa su: H.I.I.T - High Intesity Interval Trening (Intervalni trening visokog inteziteta); TABATA - metoda intervalnog treninga to?no odre?enih vremenskih intervala rada i odmora; CROSSFIT – Trening u kojem se istovremeno utje?e na izdr?ljivost i snagu i sli?no.

Visoko intenzivan trening mogu?e je odraditi jedino intervalnom metodom rada jer vje?banje visokim intenzitetom nije mogu?e odr?ati dulje vrijeme. Intervalni trening doprinosi pove?anoj oksidaciji masti i ve?oj energetskoj potro?nji u usporedbi s vje?banjem kontinuiranom metodom ?to rezultira lijep?e oblikovanim tijelom s manje masnog tkiva. Ovakav na?in vje?banja omogu?uje obavljanje ve?eg rada u istom vremenu, a budu?i je energetsko optere?enje izuzetno visoko, preporu?a se odabir jednostavnih i poznatih vje?bi ?to je naro?ito pogodno za sve koji ne vole koreografije.

Ovakav na?in vje?banja odu?evit ?e vas svojom dinamikom i raznovrsnim izborom vje?bi. Iako se vje?ba u grupi u kojoj zajedni?ki vje?baju osobe razli?itih funkcionalnih i motori?kih sposobnosti, razli?itog spola i dobi, izuzetno je va?no zadovoljiti princip individualizacije koji podrazumjeva optimalno, prilago?eno i sigurno vje?banje upravo za svakog pojedinog vje?ba?a. Va?no je omogu?iti nekoliko varijanti jedne vje?be kako bi svatko mogao iskoristiti svoje maksimalne kapacitete slijede?i osnovne upute voditelja.

Optimalan intenzitet posti?e se primjerenim odabirom:
- vje?be - po?u?anj ili po?u?anj-skok; sklek ili sklek na potkoljenicama....
- impacta koji definira u kolikoj mjeri se odrazimo od podloge - brzo hodanje ili tr?anje
- frekvencije pokreta - 15 ili 25 ponavljanja u odre?enom vremenu
- optere?enja - te?i uteg, ja?a guma, te?a vje?ba...

Intervalne metode vje?banja mogu se primjeniti u bilo kojem grupnom fitness programu ?to ovisi o stru?nosti, znanju i ma?tovitosti instruktora. Doziranje intenziteta i ukupnog volumena optere?enja prvenstveno ovisi o stanju treniranosti i zdravstvenom statusu ?to je osnovna prednost ovakvog na?ina vje?banja.
Svatko odabire na?in izvo?enja vje?be prema svojim mogu?nostima i pomi?e svoje osobne granice!


Natalija ?pehar, prof. kineziologije