? BPM aerobic centar
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

KOREOGRAFIJA U PROGRAMIMA AEROBIKE


Ako izbjegavate dolazak na grupne fitness programe jer mislite da ne mo?ete pratiti koreografiju - niste u pravu. Komplicirana koreografija nije uvijek prisutna na satu, mogu?nost pra?enja ovisi u velikoj mjeri od umije?a voditelja i metodike koju koristi na satu, ali i od samog programa i cilja sata.

U raznolikosti programa koji su danas na tr?i?tu sigurno svatko mo?e na?i program u kojem ?e se odje?ati dobro i zadovoljiti svoju potrebu za vje?banjem.

Ponekad je potrebno samo malo isprobavanja i strpljenja!


Pojam koreografije u progamima aerobike mo?e se definirati kao skup kretnji i koraka smisleno i funkcionalno oblikovanih u blokove koji se ponavljaju u odre?enom redosljedu i odnosu. Mno?tvo programa aerobike koji se danas provode, osobito programi s optere?enjem, ne stavljaju koreografiju u prvi plan. Slo?enost koreografije treba biti prilago?ena sposobnostima i ?eljama vje?ba?a, ali i znanju i metodi?kim postupcima instruktora/voditelja. Mo?e se oblikovati kao jednostavna, umjerena i slo?ena (komplicirana). Uvijek treba imati na uma da koreografija treba biti sredstvo kojim se posti?e cilj, a nikako ne smije biti svrha sama sebi ili demonstracija mo?i voditelja koji to ?ini na ?tetu vje?ba?a koji to ne mogu pratiti. Oblikuje se, u?i i provodi prvenstveno u glavnom, kondicijskom dijelu sata.

Koliko god koreografija bila jednostavna u njenom stvaranju i razvijanju vi?e ne postoji slu?ajno kori?tenje pokreta. Vrijeme nizanja kretnih struktura bez nekog reda i plana u aerobici je davno pro?lo. Njeno postupno oblikovanje slijede?i osnovne metodi?ke principe: od poznatog ka nepoznatom, od lak?eg ka te?em, od jednostavnog ka kompliciranijem-slo?enijem put je na kojemu se cijelo vrijeme ostvaruje cilj - u?i i ostati u aerobnom re?imu treninga koji traje dovoljno dugo da bi se potaknule po?eljne transformacijske promjene.

Koreografiju treba osmisliti i simetri?no provesti na jednostavan ali zanimljiv na?in ne zanemaruju?i cilj treninga i metodiku pou?avanja koreografije. Voditelj je dobar kad uspije napraviti jednostavnu, zanimljivu, lako izvedivu ali ipak dinami?nu i intenzitetski zahtjevnu koreografiju koja ?e zadr?ati pa?nju vje?ba?a i pridonijeti ostvarivanju njihovih ciljeva. Ona poma?e da se motiviraju vje?ba?i, odr?i ?eljeni volumen optere?enja i razbije monotonija. Stvaranje i provo?enje koreografije ne mora predstavljati ne?to te?ko i komplicirano ali je potrebno odre?eno vrijeme dok se ne stekne odre?ena rutina.
Svrhoviti izbor kretnji, njihov redosljed i stil, logi?nost prijelaza iz koraka u korak, raznolikost ritma, progresivnost optere?enja, funkcionalna zaokru?enost, estetski oblik cjeline, a najvi?e od svega, mogu?nost vje?ba?a da prate voditelja, govore o tome da li je neka koreografija uspjela.

Koreografije mogu biti sastavljene samo od manjih cjelina (16 doba) koje se ponavljaju desnom i lijevom nogom, cjelina od 64 dobe koje u sebi mogu sadr?avati 32-dobni simetri?ni blok ili biti jedinstveno oblikovane kao cjeline bez ponavljanja pojedinih njenih dijelova ?to ovisi o umje?nosti voditelja, potrebama i mogu?nostima vje?ba?a u grupi kao i slo?enosti koreografije u odre?enom programu. Ponekad se dogodi da novi vje?ba?i nisu u stanju pratiti koreografiju, te nezadovoljni odustaju s mi?lju kako aerobika nije za njih. KRIVO! Slo?enost koreografije je razli?ita ovisno o programu, ali i instruktoru. Poku?ajte s nekim drugim, manje kompliciranim programom dok ne steknete odre?eno znanje i sposobnosti za izvo?enje i pra?enje programa u kojima je koreografija kompliciranija. Tako?er ima vje?ba?a koji, iako mogu pratiti vrlo slo?ene koreografije, to jednostavno ne ?ele i uklju?uju se u programe u kojima je koreografija jednostavna.
To je u potpunosti u redu. Mno?tvo raznolikih programa upravo bi trebalo omogu?iti slobodu izbora prema osobnim ?eljama i mogu?nostima svakog pojedinog vje?ba?a. Sve dok vam vje?banje u nekom od aerobnih programa predstavlja zadovoljstvo - vje?bajte i u?ivajte!


Natalija ?pehar, prof. kineziologije