? BPM aerobic centar
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

MASTI - KOLIKO NAM JE POTREBNO?

Prehrana je vrlo ?esto sastavni dio svakodnevnih tema za razgovor uz kavu bez obzira na dob ili spol. Mno?tvo sudionika tih razgovora nezadovoljno je svojih izgledom, ali samo malo broj stvarno i kontinuirano brine o svojoj prehrani dok ve?ina samo pri?a, ali ne poduzima ni?ta konkretno.

Za prekomjernu tjelesnu te?inu vrlo ?esto se okrivljuju masno?e koje unosimo hranom, ali nisu one krive za sve. Treba znati da i suvi?an unos ugljikohidrata i bjelan?evina koje organizam ne mo?e iskoristiti za potrebe funkcioniranja organizma, tijelo pospremi u obliku tkivne masti jer se vi?ak ne mo?e jednostavno izbaciti iz tijela. Odgovaraju?i unos masno?a tijekom dana izuzetno je va?an za pravilno funkcioniranje organizma, te ih ni u kom slu?aju ne treba izbjegavati.

Dnevni unos masti trebao bi iznositi oko 20-25% ukupne koli?ine hrane. Dnevno je dovoljno oko 60-65 g masti ili 0,5-1 gr/kg tjelesne te?ine, ali statisti?ki gledano konzumira se i do dva puta toliko. To se ?esto doga?a na neprimjetan na?in, zbog tzv. skrivenih masno?a u mnogim namirnicama (kola?i, keksi, torte, sladoled, ?okoladni bomboni, sirevi, kobasice itd.) koje daju bolji okus jelima. Na taj na?in organizam dobiva vi?e kalorija no ?to je stvarno potrebno.

Preporuka je da se oko 25% dobiva iz zasi?enih masti, 25% iz vi?estuko nezasi?enih, a 50% iz jednostruko nezasi?enih. Nedostatan unos masti u organizam tako?er se negativno odra?ava na funkcioniranje organizma i mo?e prouzro?iti ozbiljne poreme?aje. Smanjen unos masno?e ?esto se doga?a kod prisutnog straha od debljanja, primjene raznih dijeta za mr?avljenje i poreme?aja hranjenja. Mozak je prete?no izgra?en od masti i bjelan?evina, a izvor hrane za mo?dane stanice su ugljikohidrati i kisik.

Uvijek treba imati na umu da su sve hranjive tvari, uklju?uju?i vitamine i minerale, od izuzetne va?nosti za normalno funkcioniranje organizma. Mozak nema nikakvih rezervi i ovisi isklju?ivo o hrani koja dolazi putem krvnih ?ila. Ako opskrba hranom prestane ?ak i na kratko vrijeme javlja se osje?aj gladi koji mo?e izazvati promjene pona?anja, pad koncentracije, razdra?ljivost, pospanost, usporenost. Osje?aj sitosti izaziva zadovoljstvo i vedro raspolo?enje.
Zbog toga je va?no jesti ?esto, ali male i dobro uravnote?ene obroke. Kad pregladnimo, vrlo ?esto pojedemo vi?e od potrebnog, a i skloniji smo fast food-u, slatki?ima i slatkim pi?ima.


Natalija ?pehar, prof. kineziologijeKORI?TENA LITERATURA