? BPM aerobic centar

?TO JE BOLJE ZA OBLIKOVANJE TIJELA:
AEROBIKA ILI TERETANA?Oko ovog pitanja se uvijek “lome koplja” i dolazi do zabuna. Naj?e??a je zabluda da je aerobika za ?ene, a teretana za mu?karce. Odabir vje?banja prvenstveno se zasniva na afinitetima vje?ba?a bez obzira na spol, dob i trenuta?nu formu.
Trening u teretani je individualan i svatko mo?e prema svojim ?eljama i ciljevima opteretiti organizam od aerobnog do anaerobnog re?ima rada, od oblikovanja tijela do pove?anja mi?i?ne mase.
 
S druge strane, aerobika je grupni fitness program u kojem instruktor poku?ava odrediti optere?enje koje ?e odgovarati ve?ini vje?ba?a u odabranom programu. Vje?banje u grupi je zabavniji i ne iziskuje od polaznika planiranje treninga, dok se u teretani od svakog pojedinca o?ekuje organizacija treninga i individualno pra?enje optere?enja. Stoga je dobro, barem u po?etku, zatra?iti individualni program treninga koji ?e vam napraviti instruktor ili uzeti osobnog trenera ?to iziskuje ne?to vi?e novaca, ali i daje bolje rezultate.

Uvrije?eno mi?ljenje da se u teretani ne mogu "skidati kile", a da se na aerobiku ne mogu ja?ati mi?i?i je potpuno pogre?no jer je jedna od osnovnih karakteristika body buildinga kao sporta, izuzetno brzo gubljenje masnih naslaga, a aerobika svojom raznoliko??u specijaliziranih programa mo?e posti?i efekte teretane vje?banjem u grupi.

?injenica je da je u aerobnim programima osnovni cilj pobolj?anje funkcionalnih sposobnosti organizma, a u teretani pove?anje snage mi?i?a. Me?utim, pravilnim odabirom vje?bi i ukupnog volumena optere?enja (u?estalost, trajanje, broj ponavljanja i vrijeme odmora) mogu se posti?i svi zacrtani ciljevi.
Mnoge ?ene izbjegavaju teretanu i op?enito vje?be s utezima u strahu od velikih, "napumpanih" mi?i?a, a mnogi mu?karci zaziru od aerobike jer smatraju da se tamo "samo ple?e". Istina je daleko od toga. Samo veliko optere?enje (veliki broj podignutih kilograma) i posebno programirani treninzi, uz dugogodi?nje treniranje i odgovaraju?u prehranu dovode do pove?anja mi?i?ne mase. ?ene to, osim navedenog, puno te?e posti?u zbog manje koli?ine testosterona koji je mu?ki spolni hormon i zaslu?an je za muskuloznost. Bitnije pove?anje mi?i?ne mase je ne?to ?to se ne mo?e posti?i aerobikom budu?i je optere?enje koje se koristi u ovim programima premalo da bi se postigli takvi transformacijski efekti.

S druge strane, dana?nji aerobni programi u kojima se u vellikoj mjeri koriste jednoru?ne bu?ice od 0,5 - 5 kg, gume i pump setovi do oko 20 kg te?ine pravilno programiranim treninzima omogu?uju pove?anje repetitivne snage svih mi?i?nih skupina, oblikovanje tijela i smanjenje potko?nog masnog tkiva.
U oba na?ina vje?banja, osim estetskog nije zanemariv niti zdravstveni efekt. Vje?be snage i jakosti preventivno djeluju na pojavu osteoporoze jer se osim mi?i?a ja?aju i kosti, a vje?banjem u aerobnoj zoni pozitivno se djeluje na sr?ano?ilni i di?ni sustav ?to preventivno djeluje na pojavu mnogih oboljenja dana?njeg doba.
Da zaklju?imo, u obje vrste treninga sve navedeno posti?e se isklju?ivo uz pravilno planirane i programirane treninge, adekvatnu prehranu, redovitost vje?banja, stru?nog instruktora i prije svega, osobno zalaganje.


Natalija ?pehar, prof. kineziologije