? BPM aerobic centar

OSTEOPOROZA JE SVE PRISUTNIJA

Osteoporoza je metaboli?ka bolest karakterizirana niskom ko?tanom masom te strukturalnim poreme?ajima ko?tanog tkiva ?to rezultira pove?anom krhko??u i ima ve?i rizik od prijeloma. Iako su ugro?ene sve kosti skeleta naj?e??i su prijelomi kuka (vrata bedrene kosti), kralje?aka i ru?nog zgloba.

Stru?njaci procjenjuju da je u Hrvatskoj trenutno oko 250 000 oboljelih od osteoporoze, a oko 400 000 osoba pati od osteopenije (smanjenja ko?tane mase).

O KOSTIMA
Kosti su ?ivi organ koji imaju visoku sposobnost adaptacije na mehani?ke i metaboli?ke zahtjeve, neprestano se mijenjaju i obnavljaju te prolaze kroz cikli?ka stanja gubitka i nodokna?ivanja ko?tane mase (cjelokupna ko?tana masa se izmjeni tijekom 7 godina). Budu?i su kosti sastavljene prvenstveno od bjelan?evina i minerala - fosfora i u najve?oj mjeri kalcija (oko 99% ukupnog kalcija u tijelu smje?teno je u kostima i zubima), kvaliteta kostiju uvelike ?e ovisiti o na?inu i vrsti prehrane i to doslovno od ro?enja do smrti. Kalcij se u kosti ugra?uje pomo?u vitamina D, te je va?no unositi dovoljne koli?ine tog vitamina putem hrane, a neizbje?no je i kretanje na svje?em zraku jer ko?a ?ak 70% tog vitamina proizvodi pod utjecajem sun?evih zraka.

Kosti se izgra?uju tijekom cijeloga ?ivota, ali ne uvijek jednako. U djetinjstvu, mladosti i u doba spolne zrelosti ko?tana se masa br?e izgra?uje nego razgra?uje, svoj vrhunac naj?e??e dosti?e u 30-im godinama, a nakon 40-ih se postupno po?inje gubiti i to oko 0,5 - 1% godi?nje normalnim procesom starenja. Funkcijom kalcija u organizmu upravljaju hormoni kao ?to je estrogen - ?enski spolni hormon ?ija je zada?a stimulacija i izgradnja kostiju. Smanjenim lu?enjem estrogena kod ?ena tijekom menopauze, u prosjeku nakon 45-e godine ?ivota, uo?ava se nagli gubitak ko?tane mase ?ime se pove?ava rizik od oboljevanja od osteoporoze za ?ak ?etiri puta, a po nekim istra?ivanjima i do ?est puta ?e??e nego kod mu?karaca. Rizik oboljevanja od osteoporoze kod mu?karaca se pove?ava nakon 60-ih godina potaknuto smanjenim lu?enjem testosterona - mu?kog spolnog hormona.

O OSTEOPOROZI
Za razliku od mnogih drugih bolesti, osteoporoza dolazi bez najave. U ranoj fazi te bolesti nema nikakvih simptoma pa mnogi oboljeli to niti ne saznaju dok nije kasno. Zbog toga se u literaturi o osteoporozi ?esto pi?e kao o "tihom kradljivcu kalcija" i o "tihom ubojici". Stru?njaci Svjetske zdravstvene organizacije jo? su 1993. godine ovu bolest proglasili "dru?tvenom bolesti" jer su mnogi ljudi nakon prijeloma, osobito kuka ili kralje?ka vezani uz krevet te im je potrebna pomo? i oko najjednostavnijih stvari ?ime gube svoju samostalnost. Oko 20% slu?ajeva su smrtonosni u roku od godinu dana nakon prijeloma. Bolesnici naj?e??e umiru od komplikacija kao ?to su upala plu?a i plu?na embolija, a ve?ina pre?ivjelih je trajno nesposobna za samostalan ?ivot.

FAKTORI RIZIKA
Svi nismo jednako predisponirani oboljevanju od osteoporoze. Postoje odre?eni faktori rizika koji doprinose nastanku ove bolesti.
Osobe koje su sklonije pojavi poroznih, lomnih kostiju ?e??e su:
- ?ene iznad 45-e i mu?karci iznad 60-e godine ?ivota
- ?ene s niskom razinom estrogena ?ene u ranoj menopauzi ?ene ?iji su preci oboljevali od osteoporoze
- ?ene nje?ne, krhke gra?e ?ene koje boluju od poreme?aja hranjenja - anoreksija, bulimija
- osobe koje su ?esto na dijetama s malim unosom kalcija
- starije osobe
- osobe koje pu?e
- osobe koje u velikim koli?inama konzumiraju napitke na bazi kofeina (kava, coca-cola...) , ?aj, alkohol
- osobe koje uzimaju odre?ene lijekove - kortizone, antikoagulanse osobe s kroni?nim bolestima jetre i bubrega
- osobe sa smanjenim aktivnostima endokrinih ?lijezda
- osobe s probavnim problemima i nedostatnom iskoristivosti kalcija
- osobe koje ne vode dovoljno ra?una o svojoj prehrani
- osobe koje su tijekom ?ivota ?esto imale prijelome kostiju
- osobe koje nisu tjelesno aktivne.

KAKO OTKRITI OSTEOPOROZU?
Budu?i se osteoporoza razvija neprimjetno tijekom godina, obi?no se dijagnosticira vrlo kasno, naj?e??e izme?u 65-e i 75-e godine ?ivota kad se pojave prve smetnje. ?esto je rije? o malim prijelomima i uru?avanju kralje?aka koji uzrokuju deformacije kralje?nice i bolove u le?ima te prijelomima, naj?e??e kostiju kuka i kralje?aka. Na?alost, tad je kasno za prevenciju. U ?to se vi?e skupina rizi?nih faktora pronalazite, to su ?anse za oboljenje ve?e.
Jedina pouzdana metoda dijagnosticiranja osteoporoze ?ak i u ranom stadiju je ko?tana dezintometrija (Bone Mineral Density - BMD) koja mjeri mineralnu gusto?u kostiju. Metoda je jednostavna, neopasna i bezbolna. Svjetska zdravstvena organizacija postavila je kriterije za dijagnostiku osteoporoze, a rezultati nalaza uspore?uju se sa standardima koji su postavljeni obzirom na dob, spol i visinu. Na temelju dobivenih rezultata, va? lije?nik ?e mo?i odrediti terapiju te vas savjetovati kako djelovati na odre?ene faktore rizika ?to mo?e pomo?i u sprije?avanju napredovanja bolesti.

PREVENCIJA
Mnogi medicinski stru?njaci sla?u se da je prevencija najbolja metoda lije?enja. To je ?injenica koju treba shvatiti vrlo ozbiljno. Dobra vijest je da se osteoporoza, osim ?to se mo?e sprije?iti, mo?e i sve uspje?nije lije?iti. Ipak, nisu dovoljni samo lijekovi ve? se treba pridr?avati i odre?enih, vrlo jednostavnih ?ivotnih pravila koji olak?avaju ili sprije?avaju bolest, a ujedno poma?u i u prevenciji mnogih drugih bolesti suvremene civilizacije.
Na prevenciju nastanka osteoporoze treba misliti ve? u ranom djetinjstvu jer dobrim i redovitim ulaganjem u svoju "ko?tanu banku" osiguravamo pravilan rast i razvoj kostiju te mirniju i sigurniju starost. Na odre?ene faktore rizika ne mo?emo utjecati: na spol, gra?u ili gensku predispoziciju. Ne utje?emo niti na odre?ene bolesti i uzimanje lijekova koji pogoduju razvoju osteoporoze, ali postoji jako mnogo faktora rizika na koje mo?emo utjecati, a ?to je najbolje - to mo?emo u?initi sami.

FAKTORI NA KOJE MO?EMO UTJECATI
U dogovoru sa svojim lije?nikom smanjenje lu?enja estrogena u menopauzi mo?emo nadomjestiti hormonskom terapijom. Mo?emo prestati pu?iti. Mo?emo smanjiti i/ili prestati uzimati napitke koji djeluju kao diuretik ?to poma?u izlu?ivanju kalcija iz organizma. Istra?ivanja su pokazala da ?ene koje piju kavu bez mlijeka, bez obzira na ostale faktore rizika, imaju poroznije kosti. Savjet - ako pijete kavu, pijte je s mlijekom. Mo?emo vi?e pa?nje posvetiti na?im prehrambenim navikama: unositi dovoljne koli?ine bjelan?evina, minerala - osobito kalcija, magnezija i fosfora, vitamina - osobito D i C. Najpreporu?ljivije je sve potrebne prehrambene sastojke uzimati putem hrane, ali ako se na taj na?in ne uzimaju u dovoljnoj koli?ini, mogu se uzimati i nadomjesci u tabletama. Potrebe za kalcijem ve?e su u doba adolescencije, trudno?e i dojenja, te o tome treba voditi ra?una. Mo?emo postati aktivniji i svoj neaktivni, sjedela?ki na?in ?ivota obogatiti raznim tjelesnim aktivnostima. Istra?ivanja su pokazala da tjelesno aktivne osobe imaju ?ak 8-30% vi?e ko?tane mase od neaktivne populacije.
Informiranost i razumijevanje problema jo? je jedan od faktora dobre prevencije ove opake bolesti.Natalija ?pehar, prof. kineziologijeKORI?TENA LITERATURA